After Service
Direct Call 02-114-8997

ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง

 • กรุณาอ่านบัตรรับประกันสินค้าและกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนการรับประกันสินค้าให้ครบถ้วนจากนั้นส่งสำเนาใบลงทะเบียนการรับประกันสินค้ามาที่อีเมล [email protected]
 • เก็บเอกสารฉบับนี้และฉบับหลักฐานการซื้อไว้ในที่ปลอดภัย ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันสินค้า
 • หากต้องการขอรับบริการตามการรับประกัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด ผ่านทางโทรศัพท์
  02-114-8997 หรือทางอีเมล
  [email protected]
 • โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งและทำตามขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกต้อง หากพบปัญหากรุณาดูคู่มือการแก้ไขปัญหาในคู่มือการใช้งานก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท

สินค้าของบริษัท บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด จะได้รับการรับประกันในกรณีที่สินค้าชำรุดจากการใช้งานตามปกติ

หรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วนและข้อผิดพลาดในการผลิต คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการค่าแรงงานและการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบแจ้งซื้อ

ใบเสร็จหรือรหัสการสั่งซื้อออนไลน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับประกัน ตัวแทนศูนย์บริการอย่างเป็นทางการจากบริษัทจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สินค้าชิ้นส่วนระยะเวลาการรับประกันประเภทของ
การรับประกัน
เครื่องปรับอากาศแผลคอยล์ร้อนและเย็น3 ปีชิ้นส่วน
เครื่องปรับอากาศคอมเพลสเซอร์ 10 ปีชิ้นส่วน
เครื่องปรับอากาศรีโมทควบคุม6 เดือนชิ้นส่วน

ไม่สามารถเปลี่ยนบัตรรับประกันสินค้า บัตรรับประกันสินค้ามีผลบังคับเฉพาะสินค้าที่ขายโดยบริษัท ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือผู้ขายปลีก และครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น

การรับประกันสินค้าของเราอาจอยู่นอกเหนือจากกฎหมายประเทศไทย ผลประโยชน์จากการการรับประกันนี้รวมอยู่ในสิทธิและการชดเชยอื่นๆ

 • หากพบว่ามีการละเมิดการรับประกันสินค้า ทางบริษัท บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัดจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งการละเมิดไปยังยังผู้ซื้อสินค้า
 • หากมีการขอรับบริการการรับประกันสินค้า และเงื่อนไขตรงตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะประเมิณการรับประกันโดย เลือกซ่อม ชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเปลี่ยนสินค้า ในประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยทั้งหมดจะเป็นการพิจารณาของทางบริษัทเอง
 • สินค้าที่นำมาเข้ารับบริการการซ่อมแซมในประเภทนั้น อาจถูกเปลี่ยนด้วยสินค้าประเภทเดียวกัน หรือหากเป็นการซ่อมแซมในชิ้นส่วนของอะไหล่โดยผ่านการขัดเงาสินค้าให้เรียบร้อยหลังถูกการซ่อมแซม และทางบริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือชดเชยค่าส่วนต่างของสินค้าหรือชิ้นส่วนที่ถูกนำมาเปลี่ยนให้ (สำหรับสินค้าที่อยู่ในประกันเท่านั้น)
 • ทางบริษัทและตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ โดยนโยบายของทางบริษัทจะรับผิดชอบในส่วนที่เกิดจากความผิดพลาดในทางเทคนิคหรือเสียหายจากการผลิตเท่านั้น
 • หากบริษัทเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ผู้ซื้อ สินค้าเดิมจะตกเป็นของบริษัท บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด ทันที
 • พนักงานของบริษัทและตัวแทนจำหน่ายไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน
 • ข้อความเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในบัตรรับประกันสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเขียนกำหนดเพิ่มเติมด้วยตนเองมิฉะนั้นทางบริษัท จะถือว่าจงใจเติมแต่ง แก้ไขหรือลบเงื่อนไขและข้อตกลง
 • คุณอาจได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขการรับประกัน

1.หมายเลขเครื่องผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า ทำลายหรือไม่มีผลบังคับใช้ สินค้าถูกขายโดยการประมูลหรือเป็นสินค้ามือสอง

2.สินค้าที่ถูกซ่อมหรือได้รับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด หรือศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ

3.สินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งผิดวิธี การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การละเลย อุบัติเหตุ สภาพแวดล้อมภายนอก การสึกหรอตามกาลเวลาการทำความสะอาดสินค้าหรือชิ้นส่วนอย่างผิดวิธี การดูและรักษาชิ้นส่วนอย่างผิดวิธี ความเสียหายจากแมลงหรือพยาธิ เครื่องทำงานผิดปกติ แรงดันไฟฟ้าสูง กระแสไฟปั่นป่วน แหล่งจ่ายไฟฟ้าพลังงานผิดปกติ การใช้งานมากเกินไป การใช้งานแรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่กำหนด ภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายหรือเห็นชอบโดยบริษัท

4.ความเสียหาย ข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติจากการทำงานของสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงหรืองัดแงะจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท หรือศูนย์บริการอย่างเป็นทางการหรือการใช้งานนอกเหนือวัตถุประประสงค์ที่บริษัทระบุไว้

5.รอยขีดข่วน การผุกร่อน สึกหรอ ขึ้นสนิมหรือความเสียหายบริเวณพื้นผิดหรือชิ้นส่วนภายนอก ซึ่งเกิดจากการใช้งานตามปกติของผู้ซื้อ

6.ชิ้นส่วนถูกทำลายหรือสูญหาย เช่นชิ้นส่วนพลาสติก เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น ชุดดักผง ท่อแอร์ รีโมตควบคุมและปุ่มเป็นต้น

7.สินค้าที่ไม่มีบัตรประกันสินค้า ใบเสร็จหรือหมดอายุการรับประกัน บัตรรับประกันสินค้าและใบเสร็จถูกแก้ไข บัตรรับประกันถูกทำลายหรือร่องรอบการแกะ

8.การบำรุงรักษาทั่วไป การบริการและทำความสะอาดตามปกติ การตรวจสอบตามกำหนด การทดลองสินค้า หรือการบริการอื่นๆ ทีไม่ใช่การซ่อมแซม

9.บริการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสินค้า การเชื่อมต่ออุปกรณ์และเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

10.การใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและครัวเชิงพาณิชย์ เพราะสินค้าออกแบบมาเพื่อใช้ภายในบ้าน

 • กรุณาติดต่อศูนย์บริการผ่านทางเว็ปไซต์ http://service.otokozone.com หรือ อีเมล [email protected] ภายในระยะเวลาการรับประกันที่บริษัท บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด กำหนด และกรุณาระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากเอกสารใบลงทะเบียนการรับประกันสินค้า รวมถึงอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากขึ้น
 • กรุณาแสดงหลักฐานต่อไปนี้ได้แก่ เอกสารการสั่งซื้อต่างๆ ข้อมูลการรับประกัน ใบลงทะเบียนการรับประกันสินค้าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนรายละเอียดปัญหาที่พบ โดยยื่นหลักฐานทั้งหมดให้กับบริษัท หรือศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ (หรือตัวแทนจำหน่าย) หากไม่ยื่นเอกสารต่างๆ ที่กล่าวมา ทางเราขอสงวนสิทธิการรับประกันสินค้า